სადიოცეზო კურია

სადიოცეზო კურია: „შედგება ორგანოთა და პირთაგან, რომლებიც ეხმარებიან ეპისკოპოსს მთელი დიოცეზის მართვასა და სასამართლო საქმიანობის აღსრულებაში“ (CIC, კან. 469).

მ. ანჯეი გრაჩეკი
გენერალური ვიკარიუსი

გენერალური ვიკარიუსი: ეპისკოპოსის მიერ დანიშნული პირი, რომელიც ეხმარება მას დიოცეზის მართვაში

(CIC, კან. 475).

მ. აკაკი ჭელიძე
MI
კანცელარიის გამგე

კურიის კანცლერი, რომლის მთავარი მოვალეობაა, თუ პარტიკულარული სამართლის მიხედვით სხვაგვარად არაა დადგენილი, ზრუნვა იმაზე, რომ შედგენილ იქნას კურიის აქტები და მოწესრიგდეს, ასევე, ინახებოდეს კურიის არქივში.

(CIC, კან. 482 – § 1).

მ. ზურაბ კაკაჩიშვილი
მრჩეველი
მ. გაბრიელე ბრაგანტინი CSS 
ეპისკოპოლური ვიკარიუსი

ეპისკოპოსს შეუძლია დანიშნოს ერთი ან რამდენიმე ეპისკოპოსთა ვიკარიუსი, რომლებიც დიოცეზის განსაზღვრულ ნაწილში, რაიმე სახის საქმიანობაში, გარკვეული წესის მორწმუნეებთან დამოკიდებულებაში, ან ზოგიერთ პირთა ჯგუფში ფლობენ იმგვარივე ორდინალურ ხელისუფლებას, რომელიც საყოველთაო კანონის მიხედვით ეკუთვნის გენერალურ ვიკარიუსს.

(CIC, კან. 476).

მ. მაჩეი მამაი
ეკონომი

ყოველ დიოცეზში ეპისკოპოსმა, რომელმაც მოისმინა კოლეგიუმის კონსულტანტთა აზრი და რჩევა ეკონომიკურ საკითხებზე, უნდა დანიშნოს ეკონომი.

(CIC, კან. 494 – § 1).

ბ. გიორგი ცვომელიძე
მრეჩეველი

სადიოცეზო კურიის მისამართი:

Catholic Church (CURIA), Abesadzes 4,

0105, Georgia, Tbilisi

E-mail: ammapost@gmail.com

ტელ: +995 (32) 299 60 50

© 2020 კავკასიის ლათინ კათოლიკეთა

სამოციქულო ადმინისტრაცია