პირჯვრის გამოსახვა
სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმიდისათა. ამენ.


საუფლო ლოცვა
მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა,

წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი,

იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა. 
პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს

და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი,

ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა

და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა,

არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან. ამენ.

მოკითხვა ანგელოზისა
გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ, უფალი შენთანა, კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის

და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა იესო. 
წმიდაო მარიამ, დედაო ღმრთისაო, მეოხ მეყავნ ჩვენ ცოდვილთა აწ და ჟამსა სიკვდილისა ჩვენისასა. ამენ.

დიდება ყოვლადწმიდა სამებას

დიდება მამასა და ძესა და სულსა წმიდასა,

ვითარცა პირველად იყო, აწ და მარადის

და უკუნითი უკუნისამდე. ამენ.

სამოციქულო სიმბოლო მცირე მრწამსი
მრწამს ღმერთი, მამა ყოვლისამპყრობელი,

შემოქმედი ცისა და ქვეყნისა

და იესო ქრისტე ძე მისი მხოლოდშობილი უფალი ჩვენი,

რომელი ჩასახულ არს სულისაგან წმიდისა

და იშვა ქალწული მარიამისაგან,

ივნო პონტოელი პილატეს ბრძანებითა,

ჯვარს ეცვა, მოკვდა და დაემარხა,

ჯოჯოხეთში შთავიდა, მესამესა დღესა აღდგა მკვდრეთით,

ზეცად ამაღლდა და მჯდომარე არს მარჯვენითა

ღმრთისა მამისა ყოვლისამპყრობელისა

და იქიდან მომავალ არს განსჯად ცოცხალთა და მკვდართა.

მრწამს სულიწმიდა, წმიდა კათოლიკე ეკლესია,

წმიდათა წილდებულება, მოტევება ცოდვათა,

ხორცის აღდგომა, საუკუნო ცხოვრება. ამენ.
 

In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.

Pater noster, qui es in cælis,

sanctificétur nomen tuum.

Advéniat regnum tuum.

Fiat volúntas tua,

sicut in cælo, et in terra.

Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie, et dimítte nobis débita nostra

sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris. Et ne nos indúcas in tentatiónem,

sed líbera nos a malo. Amen.

Ave María, grátia plena, Dóminus tecum. Benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui, Iesus. 
Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatóribus, nunc, et in hora mortis nostræ. Amen.

Glória Patri, et Fílio,

et Spirítui Sancto.

Sicut erat in princípio,

et nunc, et semper,

et in sæcula sæculórum. Amen.

Credo in Deum Patrem omnipoténtem, Creatórem cæli et terræ.

Et in Iesum Christum, Fílium eius únicum, Dóminum nostrum,

qui concéptus est de Spíritu Sancto,

natus ex María Vírgine,

passus sub Póntio Piláto,

crucifíxus, mórtuus, et sepúltus,

descéndit ad ínfernos,

tértia die resurréxit a mórtuis,

ascéndit ad cælos, sedet ad déxteram Dei Patris omnipoténtis, inde ventúrus est iudicáre vivos et mórtuos.

Credo in Spíritum Sanctum,

sanctam Ecclésiam cathólicam, sanctórum communiónem,

remissiónem peccatórum,

carnis resurrectiónem, vitam ætérnam. Amen.
 

©2020 

კავკასიის ლათინ კათოლიკეთა

სამოციქულო ადმინისტრაცია

აბესაძეს, 6ა, 0106 თბილისი

საქართველო 

www.catholicchurch.ge